Menu Zamknij

Akademia managera ONLINE

INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE

Cel i korzyści:

Zarządzanie to ciągłe podejmowanie decyzji, szybkość działania, motywowanie siebie i innych, planowanie, stawianie celów i dziesiątki innych zadań, które stanowią codzienność każdego managera. I to wszystko w ciągle zmieniającym się środowisku, warunkach współpracy i działań rynkowych. Firma rozwija się wtedy, kiedy między jej zarządem i pracownikami panuje harmonijna zgodność postaw. Wspólnie wyznaczone wartości i cele, tworzą z zespołu swego rodzaju społeczność, w której codzienna współpraca nabiera coraz głębszego wymiaru i przynosi wszystkim zintegrowanym w działania coraz więcej satysfakcji. Istotne jest, aby wartości, w które się wierzy zostały włączone w styl zarządzania, a wtedy służą one realizacji również ekonomicznych celów biznesowych. Każdy manager potrzebuje współpracowników. Musi zbudować zespół, odpowiednio go wyszkolić i tak nim pokierować, aby wspólnie zrealizować stojące przed zespołem zadania. Manager kieruje, zarządza, tworzy, daje nowe inspiracje, wspiera i pomaga. Jest odpowiedzialny za efekty i wyniki. Manager stawia czoła konkurencji, poprawia jakość swoich produktów i usług. Zadaniem Managera jest współpraca z ludźmi. Manager otwarcie cieszy się z sukcesów współpracujących z nim ludzi i sukcesów odnoszonych wspólnie. Docenia wkład każdego z nich w wypracowany efekt. Manager jest odpowiedzialny za swój zespół.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Managera ONLINE:

 • Unikatowy na rynku szkoleń projekt cyklicznych warsztatów managerskich, realizowany przez jedną z najstarszych firm szkoleniowych w Polsce, działająca od ponad 24 lat na rynku
 • Ponad 25 000 przeszkolonych managerów z polskich i międzynarodowych firm
 • Ekspercka kadra trenerska z bogatym doświadczeniem biznesowym
 • Szkolenia online prowadzone są w interaktywny sposób, z ćwiczeniami i zadaniami.
 • Dedykowany trener może elastycznie reagować na potrzeby i problemy uczestników
 • Nieobciążające rozłożenie w czasie sześciu dwudniowych sesji szkoleniowych
 • Uczestnicy mogą połączyć udział w zajęciach z codziennymi obowiązkami służbowymi
 • Do udziału w Akademii potrzebny jest tylko komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w mikrofon, głośniki, kamerę internetową oraz z dostępem do Internetu
 • Możliwość bezpłatnych, indywidualnych konsultacji i doradztwa, dla każdego Uczestnika Akademii w trakcie trwania oraz 3 miesiące po zakończeniu szkoleń
 • Absolwenci otrzymują DYPLOM ukończenia AKADEMII MANAGERA
 • Prawdopodobnie najlepsza na rynku cena za taki projekt.

Programy Akademii Managera:

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY MANAGERA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Siła mentalna – zbudujmy fundament

 • Co to jest „siła mentalna”? Czym wyróżnia się człowiek o dużej sile mentalnej?
 • Wewnętrzne nastawienie jest produktem naszego sposobu myślenia
 • Wewnętrzne nastawienie i jego wpływ na nasze decyzje
 • Jak eliminować negatywne myśli i dlaczego mamy z tym problem?
 • Jak budować w sobie pozytywne myślenie i korzystać z niego w codziennej pracy
 • 13 wyznaczników określających twój poziom siły mentalnej

Rola inteligencji emocjonalnej w biznesie

 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Najważniejsze kompetencje IE
 • Autodiagnoza własnych kompetencji IE

Zarządzanie emocjami – rozwijanie samokontroli

 • Czym są i jak powstają emocje
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Emocje i motywacja w pracy managera
 • Kilka informacji o treningu uważności
 • Strategie reakcji na emocje w pracy managera
 • Zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości

Nawyki – jak zmienić niepożądane nawyki radzenia sobie z emocjami

 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola nawyków w zarządzaniu emocjami
 • Jak zmienić niekorzystne nawyki?
 • Trening zmiany ograniczających przekonań i nawyków myślowych – techniki:

Empatia – Inteligencja Emocjonalna w relacjach z ludźmi

 • Czym jest i czym nie jest empatia
 • Zdolność przyjmowania perspektywy innych ludzi
 • Trening empatycznego słuchania
 • Zasady otwartej komunikacji – co blokuje komunikację
 • Umiejętność postrzegania bez oceniania – oddzielanie faktów od wyobrażeń

Zarządzanie konfliktem – jak zapobiegać i kierować konfliktem w relacjach z ludźmi

 • Źródła powstawania konfliktów w pracy
 • Rodzaje konfliktów i ich dynamika
 • Etapy rozwoju konfliktu
 • Rola konfliktów – negatywne i pozytywne rezultaty konfliktu w firmie

Dążenie do celu i potęga codziennego działania oparta o Inteligencję Emocjonalną

 • Tak długo jak się nie poddajesz, nie przegrasz
 • Umiejętność podejmowania odważnych decyzji
 • Otwartość na zmiany
 • Siła zawarta w porażce – dlaczego trudne doświadczenia są najcenniejsze?
 • Dojrzałość emocjonalna w pracy managera

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

JAK UWOLNIĆ POTENCJAŁ ZESPOŁU – ROLA MANAGERA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Wstęp do zarządzania

 • Zarządzanie i style zarządzania
 • Agile Management (Zwinne Zarządzanie) vs. Tradycyjne Zarządzanie
 • Empowerment, kluczem do sukcesu w zrządzaniu zespołami
 • 5 poziomów delegowania – czyli od listonosza do samodzielnego pracownika w terenie
 • Autorytet nieformalny, zaufanie i ich rola w efektywnym zarządzaniu

Proaktywność w praktyce funkcjonowania zespołu

 • Zebrania, spotkania z pracownikami (formalne, nieformalne)
 • Potencjał pracownika – jak go rozpoznać, rozwijać i wykorzystać
 • Rozmowy z pracownikami – roczne, kwartalne, miesięczne, burze mózgów vs constans feedback
  • Szybkość i trafność komunikacji
  • Wpływ rozmów na zaangażowanie pracownika
  • Wpływ rozmów na rozwój pracownika
  • Wpływ rozmów na atmosferę i kulturę firmy
  • Wpływ rozmów na wyniki firmy
 • Zwinne metody zarządzania angażujące pracownika

Konstruktywna informacja zwrotna

 • Kto i po co potrzebuje informacji zwrotnej
 • Cele informacji zwrotnej
 • Konstruktywna informacja vs krytyka
 • Jak przygotować dobry feedback
 • Jak zmotywować zespół i pracowników do udzielania informacji zwrotnej
 • Jak mówić do ludzi, żeby słuchali, jak słuchać, by chcieli do nas przychodzić i mówić
 • Dlaczego krytyka i presja zmniejsza wydajność i motywację

Rola komunikacji w firmie

 • Rodzaje komunikacji (werbalna, a niewerbalna)
 • Siła i znaczenie pytań w komunikacji
 • Aktywne słuchanie – rola i techniki
 • Komunikat „JA” vs komunikat TY
 • Wpływ Social Media na zmianę sposobu komunikacji międzyludzkiej

Synergia w zespole

 • Różnorodność ludzi – największa bariera i największy potencjał
 • Cele Klienta, firmy, mojego pracownika vs. moje cele
 • Priorytety – czyli jak robić ważne rzeczy
 • Jak motywować ludzi na odległość, jak ich wspierać
 • Automotywacja jako warunek konieczny dla proaktywności
 • Budowa współpracy Wygrany – Wygrany
 • Kiedy rozwiązanie jest nasze, czyli jak uzyskać największe zaangażowanie pracownika

Zwinne narzędzia do zarządzania

 • Rola i funkcje komunikatorów w szybkości komunikacji (Skype, Messenger, WhatsApp, Slack,
  grupy i czaty)
 • E-mail, SMS, telefon – jak korzystać w zależności od rangi sprawy
 • Planowanie pracy zespołu
  • Stworzenie check listy zespołu
  • Praca z terminarzem, kalendarzem, audio i video konferencje
  • Planowanie działań etapami, tworzenie Sprintów
  • Systemy do zarządzania zadaniami: JIRA, Trello,
 • KPI’s – kluczowe mierniki sukcesu
 • Stand Up calls – zwinne podsumowania constans feedback

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

BUDOWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE – MANAGER W ROLI COACHA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Pułapki komunikacyjne w motywowaniu

 • Mechanizm wyobrażeń i jego negatywny wpływ na realizację celów sprzedażowych
 • Otwartość managera w komunikacji
 • Modelowanie i zasada wzajemności
 • Analiza transakcyjna E. Berne, czyli negatywne skutki pouczania, narzucania, oceniania, dawania „dobrych rad”

Rola managera w motywowaniu zespołu do realizacji celów sprzedażowych

 • Dobór stylu zarządzania oparty o zależność MOTYWACJA-KOMPETENCJA
 • Co motywuje Twojego pracownika? –motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Pieniądze to nie wszystko, czyli jak rozpoznawać i efektywnie wykorzystywać motywatory wewnętrzne w motywowaniu pozafinansowym?
 • Lista potencjalnych motywów, potrzeb wpływających na poziom motywacji
 • Lista pozafinansowych metod motywowania

Informacja zwrotna a motywacja pracownika

 • Informacja zwrotna jako element skutecznego motywowania
 • Różne modele informacji zwrotnej – pozytywnej i korygującej
 • Informacja zwrotna jako narzędzie powstrzymywania nieakceptowanych zachowań

Rozmowa weryfikująca poziom realizacji zadań

 • Wykorzystanie informacji zwrotnej jako elementu rozmowy weryfikującej
 • Zwiększanie szans na realizację celów
 • Inspirowanie podwładnego do poszukiwania rozwiązań i brania odpowiedzialności
 • Tolerancja i otwartość na możliwość popełnienia błędów
 • Deklaracja wsparcia

Docenianie i wyciąganie konsekwencji

 • Model wyciągania konsekwencji bez krytyki, w oparciu o fakty i informację zwrotną
 • Jak skutecznie nie dopuścić do popełniania tych samych błędów?
 • Model konstruktywnego doceniania, nagradzania
 • Jak uniknąć demotywacji podczas doceniania i nagradzania?
 • Znaczenie rozmów ze współpracownikami bazujących na uznaniu, dowartościowaniu, zachęcaniu do działania i rozwijania talentów

Praktyczne zastosowanie coachingu w procesie rozwijania kompetencji pracowników

 • coaching jako narzędzia podnoszenia kompetencji pracownika
 • coaching jako narzędzie zwiększenia efektywności i wpływu na postawę pracownika
 • coaching jako narzędzie zwiększenia motywacji pracownika i zainspirowania go do rozwoju

 Manager w roli coacha

 • zadania managera w procesie coachingu – osobowość coacha
 • Hierarchia podstawowych wartości i przekonań
 • Empatia a zdolność budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami
 • Pozytywne myślenie – główne narzędzie pracy coacha
 • Istota znaczenia poczucia własnej wartości (PWW) w procesie coachingu

Przygotowanie managera do coachingu pracownika i rozmowy z pracownikiem poprzedzającej coaching w tym m.in :

 • Zasady skutecznych coachów
 • Zagrożenia w coachingu
 • Metody zapewniające dobre wyniki w zespole
 • Analiza wyników i postaw pracownika z punktu widzenia określenia przedmiotu/tematu coachingu

Sposób przeprowadzenia rozmowy przed coachingowej z pracownikiem (m.in angażowanie pracownika
w określanie przedmiotu coachingu)

 • Działania które pomogą wykorzystać potencjał pracowników
 • Techniki poznania cech i potencjału pracowników – diagnoza obszarów do rozwoju
  w kontekście planowania coachingu

Przebieg coachingu – trzy etapy przeprowadzenia coachingu

 • Stworzenie niezbędnych warunków i przygotowanie do pracy z coachem
 • Planowanie – określenie celów i sposobu realizacji, wybór metod,
  sposób monitorowania, ocena działań
 • Analiza jakości pracy osoby coachowanej
 • Opracowanie standardu np. karty coachingowej: aspekty merytoryczne,
  znajomość produktu, znajomość procedur, zachowanie itp.
 • Etap wdrażania – jeśli możliwe, uczenie przez własny przykład, wyjaśnienie elementów trudnych
 • Etap oceny skuteczności działań i motywacji do dalszego rozwoju oraz ustalania kolejnych celów
 • Przeprowadzenie rozmowy po cochingowej – istotne elementy

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

NARZĘDZIA PRACY SKUTECZNEGO MANAGERA
– 
ZARZĄDZANIE SOBĄ, PRIORYTETYZACJA ZADAŃ, DELEGOWNANIE


Zakres merytoryczny szkolenia:

Zarządzanie sobą w czasie i priorytetami

 • Rodzaje zadań i pożeracze czasu. Kto lub co zabiera nam czas?
 • Jak radzić sobie z pochłaniaczami czasu?
 • Priorytetyzacja działań – macierz Eisenhowera
 • Praca pod presją czasu
 • Zachowanie asertywne i jego wpływ na realizację zadań
 • Planowanie pracy zespołu
  • Wydajność zespołu i efektywność w czasie
  • Urlopy, dni wolne, zwolnienia i ich wpływ na realizację zadań

Efektywna współpraca zespołowa i delegowanie

 • Spotkania, a zebrania z pracownikami
  • Ile kosztuje nasz czas?
  • Zasady organizacji dobrego zebrania
 • Jak realizować cele zespołowe?
  • Cele wspólne
  • Ustalenie kompetencji i odpowiedzialności za realizację celów
  • Omówienie workflow realizacji celów i zadań na przykładzie kanban
 • Delegowanie zadań indywidualnych i zespołowych
  • Co możemy delegować i kiedy?
  • Umiejętność przedstawienia zadania
 • Autorytet nieformalny, zaufanie i ich rola w efektywnym zarządzaniu
 • Model zarządzania sytuacyjnego, jak dobrać styl zarządzania do konkretnej osoby
  • Sprawdzenie gotowości pracownika do przyjęcia zadania
 • Kim jesteśmy, 4 typy osobowości i ich wpływ na komunikację podczas delegowania

Kontrolowanie i monitorowanie realizacji celów

 • Biznesowe mierniki sukcesu
 • Analiza celów jakościowych
 • Analiza celów ilościowych
 • Realizacja celów miesięcznych, a trend długoterminowy
 • Okresy analityczne – YtoD, MAT, Kwartał, Miesiąc, Tydzień, Dzień
 • Model AWD w praktyce

Narzędzia wspierające zarządzanie

 • Microsoft Outlook/Google – praca z kalendarzem, przypomnieniami i kategoriami
 • Trello – skuteczne narzędzie do zarządzania zadaniami
 • Google Drive – świetne narzędzie, do pracy na współdzielonych dokumentach
 • Komunikatory bezpośrednie i ich wpływ na ograniczenie maili (Skype, Slack, itp.)
 • E-mail, SMS, telefon – jak korzystać w zależności od rangi sprawy

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

KOMUNIKACJA MANAGERSKA – KLUCZOWE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI


Zakres merytoryczny szkolenia:

Komunikacja w codziennej współpracy z ludźmi

 • Rola managera w efektywnej komunikacji
 • Po ludzku do ludzi – naturalność w komunikacji
 • Kiedy komunikacja powinna być hierarchiczna, a kiedy nie?
 • Kiedy komunikacja działa motywująco, a kiedy demotywująco
 • Analiza osobistego stylu komunikowania się

Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Znaczenie konstruktywnej informacji zwrotnej z punktu widzenia pracownika i managera
 • Jak powinien być formułowany feedback i czemu może służyć, kiedy i wobec kogo warto go stosować?
 • Główne czynniki stanowiące o dobrym feedbacku:

Profesjonalna rozmowa z pracownikiem o celach, zadaniach i oczekiwaniach

 • Szczególna rola komunikacji niewerbalnej managera
 • Różnica pomiędzy komunikatem „ja” i komunikatem „ty”
 • Jak formułować cele w rozmowie z pracownikiem?
 • Motywujące stawianie celów
 • Jak wyrazić własne oczekiwania, aby pracownik wiedział czego od niego oczekujemy?

Szczególne znaczenie rozmów monitorujących

 • Znaczenie informacji zwrotnej w codziennej współpracy z ludźmi
 • Jak zachęcać do dawania informacji zwrotnej?
 • Feedback bez krytyki w rozmowie monitorującej
 • Wsparcie managera w trakcie realizacji zadań

Rozmowy korygujące – sytuacje problematyczne

 • Jak zachować dystans w sytuacjach trudnych
 • Szczególne znaczenie pozytywnego myślenia
 • Jak zachęcać do zmiany w działaniu? – metoda „hamburgera”
 • Zasada konsensusu w rozmowach o problemach
 • Hierarchiczne i niehierarchiczne prowadzenie rozmowy korygującej
 • Znaczenie feedbacku w rozmowie korygującej

Rozmowa podsumowująca realizację celów i zadań

 • Struktura rozmowy kończącej realizację celów i zadań
 • Uznanie, pochwała i dowartościowanie w rozmowie podsumowującej
 • Jak komunikować osobiste niezadowolenie?
 • Rozmowa typu „żółta kartka” i rozmowa typu „czerwona

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

TRENING AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH


Zakres merytoryczny szkolenia:

Mentalne aspekty pozytywnego myślenia i nastawienia w aspekcie autoprezentacji i wystąpień publicznych

 • „Instrukcja obsługi” ludzkiego umysłu – jak działa świadomość i podświadomość
 • Jak rozwijać własną motywację?
 • Dwa podstawowe rodzaje emocji – dobre i złe samopoczucie; jak tworzymy nasze emocje i ich decydujący wpływ na jakość naszej codziennej pracy managerskiej
 • Poczucie wdzięczności i jego znaczenie w życiu każdego człowieka
 • Zrozumienie istoty Poczucia Własnej Wartości (PWW)
 • Rozwijanie umiejętności pozytywnego myślenia, postrzegania i działania
 • Czerpanie radości z dobrych relacji międzyludzkich – bogactwo empatii
 • Prawa sukcesu

Body language czyli jak czuć się dobrze w swoim ciele przy wystąpieniach publicznych?

 • Najpierw twoja „wewnętrzna moc” i jej zewnętrzny przejaw
 • Praca z mimiką – czyli najlepszy wyraz twarzy do sytuacji
 • Uśmiech i jak z niego korzystać?
 • Kontakt wzrokowy – „oczy zwierciadłem duszy”
 • Postawa ciała – czyli „jak cię widzą, tak cię piszą”
 • Dynamika wystąpienia – gesty statyczne i gestykulacja
 • Jak budować autorytet i profesjonalny wizerunek w trakcie wystąpień publicznych

Specyfika wystąpień

 • Konferencje i eventy (duża publiczność)
 • Kameralne wystąpienia dla kilku – kilkunastu osób
 • Wywiady i udziały w programach TV
 • Poruszanie się przed publicznością (scena, odległości, jak siadać na kanapie, fotelu- zwłaszcza w TV itp.)
 • Savoir – vivre podczas wystąpień publicznych – czyli co wolno, a czego nie wolno

Jak uzyskać potrzebną ekspresję i swobodę podczas wystąpień publicznych

 • Dlaczego powinieneś nauczyć się aktorstwa?
 • Jak przykuć uwagę słuchaczy od pierwszej chwili prezentacji i utrzymać ich ciekawość?
 • Jak nawiązać interakcję i swobodnie moderować spotkanie?
 • Jak wyróżnić się od konkurencji, aby twoje wystąpienie zostało na długo zapamiętane?
 • Jak zainicjować ożywioną dyskusję?
 • Magia głosu – dykcja, pauzy, oddech, modulacja, głośność, szybkość, intonacja, tembr
 • Techniki wywierania wpływu
 • Obiekcje i trudne pytania – jak efektywnie radzić sobie w sytuacjach szczególnych wyzwań?

Szkoła retoryki managera

 • Jak konstruować perswazyjne wypowiedzi oraz mówić jasno, konkretnie, z pasją, zrozumiale,
  dobitnie i bardzo sugestywnie
 • Techniki retoryczne stosowane przez mistrzów słowa
 • Jak wzbogacić wystąpienie o storytelling, metafory, perswazyjne analogie itp.
 • Świadomie i skutecznie zarządzasz warstwą emocjonalną przekazu

Zarządzanie sobą w stresie

 • Poznawanie sposobów przeciwdziałania negatywnym psychologicznym i fizycznym
  skutkom stresu
 • Wizualizacja narzędziem przygotowania wewnętrznego
 • Umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami
 • Techniki i narzędzia radzenia sobie ze stresem
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Mózg i serce – magiczny duet

Czas trwania: 2 dni x 5 godzin

Organizacja i terminy:

AKTUALNE TERMINY AKADEMII MANAGERA ONLINE:

22-23.04.2021 r.  Jak uwolnić potencjał zespołu – rola Managera
20-21.05.2021 r.  Inteligencja emocjonalna w pracy Managera
17-18.06.2021 r.  Narzędzia pracy skutecznego Managera – zarządzanie sobą, priorytetyzacja zadań, delegowanie 
27-28.09.2021 r. Budowanie motywacji i zaangażowania w zespole,
Manager w roli coacha
21-22.10.2021 r. Komunikacja managerska – kluczowe rozmowy
z pracownikami
29-30.11.2021 r. Trening autoprezentacji i wystąpień publicznych

CENA ZA CAŁY CYKL 6 SZKOLEŃ ONLINE:

8.750 PLN (+ 23% VAT) za osobę
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów online, opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej dla uczestnika, zaświadczenie o udziale w szkoleniu online

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ONLINE:

 Dzień IDzień II 
szkolenie09:00 – 10:3009:00 – 10:30 
przerwa 10:30 – 10:4510:30 – 10:45 
szkolenie10:45 – 12:1510:45 – 12:15 
przerwa12:15 – 12:3012:15 – 12:30 
szkolenie12:30 – 14:0012:30 – 14:00 
    
    
szkoleniaonline1

ORGANIZACJA SZKOLEŃ ONLINE:

Uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do:
* komputera stacjonarnego lub laptopa wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5
* szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s

Dzień przed zajęciami trener prowadzący skontaktuje się indywidulanie z każdym Uczestnikiem szkolenia, aby zweryfikować łącze i wyjaśnić zasady uczestnictwa w zajęciach

Szkolenia prowadzone są na platformie ZOOM

Warsztaty prowadzone są przez 2 dni, po 5 godzin dziennie. Szkolenie rozpoczyna się rano tak, aby nie kolidowało z innymi obowiązkami Uczestnika. 

Trenerzy prowadzący:

Daniel Kowalski – Manager Projektów Rozwojowych, Trener, Konsultant, Coach

Specjalizuje się w szkoleniach oraz budowaniu procesów szkoleniowo-wdrożeniowych z zakresu sprzedaży, wywierania wpływu i motywacji, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, oraz szeroko pojętego HRM. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu, Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu 3-stopnia. Moderator Kursów: Trener, Konsultant – Partnerem dla biznesu, Zarządzanie Projektami wg. IPMA oraz Szkoły Coachów.

Doświadczenie trenerskie zdobywał w firmie z branży finansowej o zasięgu światowym, prowadząc autorskie projekty w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej oraz współpracując z czołowymi firmami szkoleniowo-doradczymi w Polsce.

W ramach projektów doradczo-rozwojowych wdrażał systemy wynagrodzeń oraz modele kompetencji dla działów handlowych, produkcyjnych oraz kadry menadżerskiej średniego szczebla.
Posiada ponad 7 000 godzin zrealizowanych szkoleń, warsztatów i treningów dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Cezary Paszuk – Trener, Coach, Konsultant

Działalność konsultingową i szkoleniową dla firm i instytucji prowadzi od 1997 roku. Przeprowadził zajęcia dla ok. 15 000 osób. Jego pasją jest identyfikacja problemów i potrzeb szkoleniowych, tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych i ich późniejsza realizacja. Jego interaktywne szkolenia prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem gier i ćwiczeń, poparte są licznymi przykładami i gorąco omawiane w grupach.

Moderował spotkania poświęcone opracowywaniu strategii rozwoju firm. Prowadził wyjątkowe meetingi motywacyjne dla grup liczących od 15 do ponad 300 osób. W ciągu minionych 20 lat przeprowadził zajęcia dla wielu firm i tysięcy uczestników ugruntowując swoje doświadczenie trenera-praktyka.

Piotr Dzięcielski – Trener, doradca biznesowy, zawodowy aktor filmowy i musicalowy, konferansjer, showman, wokalista, aktor, anonser walk bokserskich oraz komentator wydarzeń sportowych

Piotr jest uosobieniem dobrego stylu prezenterskiego, eleganckiej i błyskotliwej konferansjerki oraz doskonałej prezencji. Ceniony trener i doradca. Szkolenia prowadzone przez Piotra uzyskują najwyższe oceny Klientów i są postrzegane, jako praktyczne wsparcie w obszarze rozwoju kompetencji prezenterskich.

Udział w warsztatach prowadzonych przez Piotra, dzięki swej wyjątkowej formule, będzie z pewnością długo niezapomnianym wydarzeniem, z którego korzyści będą widoczne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Prowadzi również wysoce efektywne szkolenia w formule „one to one”, z których korzystają managerowie oraz zarządy wielu polskich i międzynarodowych firm. W spersonalizowanych coachingach przygotowuje managerów do konkretnych wystąpień, opracowując indywidualne strategie prezenterskie.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.