Menu Zamknij

Cel i korzyści:

Zarządzanie to ciągłe podejmowanie decyzji, szybkość działania, motywowanie siebie i innych, planowanie, stawianie celów i dziesiątki innych zadań, które stanowią codzienność każdego managera. I to wszystko w ciągle zmieniającym się środowisku, warunkach współpracy i działań rynkowych. Firma rozwija się wtedy, kiedy między jej zarządem i pracownikami panuje harmonijna zgodność postaw. Wspólnie wyznaczone wartości i cele, tworzą z zespołu swego rodzaju społeczność, w której codzienna współpraca nabiera coraz głębszego wymiaru i przynosi wszystkim zintegrowanym w działania coraz więcej satysfakcji. Istotne jest, aby wartości, w które się wierzy zostały włączone w styl zarządzania, a wtedy służą one realizacji również ekonomicznych celów biznesowych. Każdy manager potrzebuje współpracowników. Musi zbudować zespół, odpowiednio go wyszkolić i tak nim pokierować, aby wspólnie zrealizować stojące przed zespołem zadania. Manager kieruje, zarządza, tworzy, daje nowe inspiracje, wspiera i pomaga. Jest odpowiedzialny za efekty i wyniki. Manager stawia czoła konkurencji, poprawia jakość swoich produktów i usług. Zadaniem Managera jest współpraca z ludźmi. Manager otwarcie cieszy się z sukcesów współpracujących z nim ludzi i sukcesów odnoszonych wspólnie. Docenia wkład każdego z nich w wypracowany efekt. Manager jest odpowiedzialny za swój zespół.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Managera:

 • Unikatowy na rynku szkoleń projekt cyklicznych warsztatów managerskich, realizowany przez jedną z najstarszych firm szkoleniowych w Polsce, działająca od ponad 24 lat na rynku
 • Ponad 25 000 przeszkolonych managerów z polskich i międzynarodowych firm
 • Ekspercka kadra trenerska z bogatym doświadczeniem biznesowym
 • Możliwość bezpłatnych, indywidualnych konsultacji i doradztwa, dla każdego Uczestnika Akademii w trakcie trwania oraz 3 miesiące po zakończeniu szkoleń
 • Nieobciążające rozłożenie w czasie pięciu dwudniowych sesji szkoleniowych
 • Centralna lokalizacja realizacji szkoleń – Piaseczno k/Warszawy
 • Absolwenci otrzymują DYPLOM ukończenia AKADEMII MANAGERA
 • Prawdopodobnie najlepsza na rynku cena za taki projekt.

Programy Akademii Managera:

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY MANAGERA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Siła mentalna – zbudujmy fundament

 • Co to jest „siła mentalna”? Czym wyróżnia się człowiek o dużej sile mentalnej?
 • Wewnętrzne nastawienie jest produktem naszego sposobu myślenia
 • Wewnętrzne nastawienie i jego wpływ na nasze decyzje
 • Jak eliminować negatywne myśli i dlaczego mamy z tym problem?
 • Jak budować w sobie pozytywne myślenie i korzystać z niego w codziennej pracy
 • 13 wyznaczników określających twój poziom siły mentalnej

Rola inteligencji emocjonalnej w biznesie

 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Najważniejsze kompetencje IE
 • Autodiagnoza własnych kompetencji IE

Zarządzanie emocjami – rozwijanie samokontroli

 • Czym są i jak powstają emocje
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Emocje i motywacja w pracy managera
 • Kilka informacji o treningu uważności
 • Strategie reakcji na emocje w pracy managera
 • Zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości

Nawyki – jak zmienić niepożądane nawyki radzenia sobie z emocjami

 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola nawyków w zarządzaniu emocjami
 • Jak zmienić niekorzystne nawyki?
 • Trening zmiany ograniczających przekonań i nawyków myślowych – techniki:

Empatia – Inteligencja Emocjonalna w relacjach z ludźmi

 • Czym jest i czym nie jest empatia
 • Zdolność przyjmowania perspektywy innych ludzi
 • Trening empatycznego słuchania
 • Zasady otwartej komunikacji – co blokuje komunikację
 • Umiejętność postrzegania bez oceniania – oddzielanie faktów od wyobrażeń

Zarządzanie konfliktem – jak zapobiegać i kierować konfliktem w relacjach z ludźmi

 • Źródła powstawania konfliktów w pracy
 • Rodzaje konfliktów i ich dynamika
 • Etapy rozwoju konfliktu
 • Rola konfliktów – negatywne i pozytywne rezultaty konfliktu w firmie

Dążenie do celu i potęga codziennego działania oparta o Inteligencję Emocjonalną

 • Tak długo jak się nie poddajesz, nie przegrasz
 • Umiejętność podejmowania odważnych decyzji
 • Otwartość na zmiany
 • Siła zawarta w porażce – dlaczego trudne doświadczenia są najcenniejsze?
 • Dojrzałość emocjonalna w pracy managera

Czas trwania: 2 dni

JAK UWOLNIĆ POTENCJAŁ ZESPOŁU – ROLA MANAGERA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Wstęp do zarządzania

 • Zarządzanie i style zarządzania
 • Agile Management (Zwinne Zarządzanie) vs. Tradycyjne Zarządzanie
 • Empowerment, kluczem do sukcesu w zrządzaniu zespołami
 • 5 poziomów delegowania – czyli od listonosza do samodzielnego pracownika w terenie
 • Autorytet nieformalny, zaufanie i ich rola w efektywnym zarządzaniu

Proaktywność w praktyce funkcjonowania zespołu

 • Zebrania, spotkania z pracownikami (formalne, nieformalne)
 • Potencjał pracownika – jak go rozpoznać, rozwijać i wykorzystać
 • Rozmowy z pracownikami – roczne, kwartalne, miesięczne, burze mózgów vs constans feedback
  • Szybkość i trafność komunikacji
  • Wpływ rozmów na zaangażowanie pracownika
  • Wpływ rozmów na rozwój pracownika
  • Wpływ rozmów na atmosferę i kulturę firmy
  • Wpływ rozmów na wyniki firmy
 • Zwinne metody zarządzania angażujące pracownika

Konstruktywna informacja zwrotna

 • Kto i po co potrzebuje informacji zwrotnej
 • Cele informacji zwrotnej
 • Konstruktywna informacja vs krytyka
 • Jak przygotować dobry feedback
 • Jak zmotywować zespół i pracowników do udzielania informacji zwrotnej
 • Jak mówić do ludzi, żeby słuchali, jak słuchać, by chcieli do nas przychodzić i mówić
 • Dlaczego krytyka i presja zmniejsza wydajność i motywację

Rola komunikacji w firmie

 • Rodzaje komunikacji (werbalna, a niewerbalna)
 • Siła i znaczenie pytań w komunikacji
 • Aktywne słuchanie – rola i techniki
 • Komunikat „JA” vs komunikat TY
 • Wpływ Social Media na zmianę sposobu komunikacji międzyludzkiej

Synergia w zespole

 • Różnorodność ludzi – największa bariera i największy potencjał
 • Cele Klienta, firmy, mojego pracownika vs. moje cele
 • Priorytety – czyli jak robić ważne rzeczy
 • Jak motywować ludzi na odległość, jak ich wspierać
 • Automotywacja jako warunek konieczny dla proaktywności
 • Budowa współpracy Wygrany – Wygrany
 • Kiedy rozwiązanie jest nasze, czyli jak uzyskać największe zaangażowanie pracownika

Zwinne narzędzia do zarządzania

 • Rola i funkcje komunikatorów w szybkości komunikacji (Skype, Messenger, WhatsApp, Slack, grupy i czaty)
 • E-mail, SMS, telefon – jak korzystać w zależności od rangi sprawy
 • Planowanie pracy zespołu
  • Stworzenie check listy zespołu
  • Praca z terminarzem, kalendarzem, audio i video konferencje
  • Planowanie działań etapami, tworzenie Sprintów
  • Systemy do zarządzania zadaniami: JIRA, Trello,
 • KPI’s – kluczowe mierniki sukcesu
 • Stand Up calls – zwinne podsumowania constans feedback

Czas trwania: 2 dni

NARZĘDZIA PRACY SKUTECZNEGO MANAGERA
– 
ZARZĄDZANIE SOBĄ, PRIORYTETYZACJA ZADAŃ, DELEGOWNANIE


Zakres merytoryczny szkolenia:

Zarządzanie sobą w czasie i priorytetami

 • Rodzaje zadań i pożeracze czasu. Kto lub co zabiera nam czas?
 • Jak radzić sobie z pochłaniaczami czasu?
 • Priorytetyzacja działań – macierz Eisenhowera
 • Praca pod presją czasu
 • Zachowanie asertywne i jego wpływ na realizację zadań
 • Planowanie pracy zespołu
  • Wydajność zespołu i efektywność w czasie
  • Urlopy, dni wolne, zwolnienia i ich wpływ na realizację zadań

Efektywna współpraca zespołowa i delegowanie

 • Spotkania, a zebrania z pracownikami
  • Ile kosztuje nasz czas?
  • Zasady organizacji dobrego zebrania
 • Jak realizować cele zespołowe?
  • Cele wspólne
  • Ustalenie kompetencji i odpowiedzialności za realizację celów
  • Omówienie workflow realizacji celów i zadań na przykładzie kanban
 • Delegowanie zadań indywidualnych i zespołowych
  • Co możemy delegować i kiedy?
  • Umiejętność przedstawienia zadania
 • Autorytet nieformalny, zaufanie i ich rola w efektywnym zarządzaniu
 • Model zarządzania sytuacyjnego, jak dobrać styl zarządzania do konkretnej osoby
  • Sprawdzenie gotowości pracownika do przyjęcia zadania
 • Kim jesteśmy, 4 typy osobowości i ich wpływ na komunikację podczas delegowania

Kontrolowanie i monitorowanie realizacji celów

 • Biznesowe mierniki sukcesu
 • Analiza celów jakościowych
 • Analiza celów ilościowych
 • Realizacja celów miesięcznych, a trend długoterminowy
 • Okresy analityczne – YtoD, MAT, Kwartał, Miesiąc, Tydzień, Dzień
 • Model AWD w praktyce

Narzędzia wspierające zarządzanie

 • Microsoft Outlook/Google – praca z kalendarzem, przypomnieniami i kategoriami
 • Trello – skuteczne narzędzie do zarządzania zadaniami
 • Google Drive – świetne narzędzie, do pracy na współdzielonych dokumentach
 • Komunikatory bezpośrednie i ich wpływ na ograniczenie maili (Skype, Slack, itp.)
 • E-mail, SMS, telefon – jak korzystać w zależności od rangi sprawy

Czas trwania: 2 dni

BUDOWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE – MANAGER W ROLI COACHA


Zakres merytoryczny szkolenia:

Pułapki komunikacyjne w motywowaniu

 • Mechanizm wyobrażeń i jego negatywny wpływ na realizację celów sprzedażowych
 • Otwartość managera w komunikacji
 • Modelowanie i zasada wzajemności
 • Analiza transakcyjna E. Berne, czyli negatywne skutki pouczania, narzucania, oceniania, dawania „dobrych rad”

Rola managera w motywowaniu zespołu do realizacji celów sprzedażowych

 • Dobór stylu zarządzania oparty o zależność MOTYWACJA-KOMPETENCJA
 • Co motywuje Twojego pracownika? –motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Pieniądze to nie wszystko, czyli jak rozpoznawać i efektywnie wykorzystywać motywatory wewnętrzne w motywowaniu pozafinansowym?
 • Lista potencjalnych motywów, potrzeb wpływających na poziom motywacji
 • Lista pozafinansowych metod motywowania

Informacja zwrotna a motywacja pracownika

 • Informacja zwrotna jako element skutecznego motywowania
 • Różne modele informacji zwrotnej – pozytywnej i korygującej
 • Informacja zwrotna jako narzędzie powstrzymywania nieakceptowanych zachowań

Rozmowa weryfikująca poziom realizacji zadań

 • Wykorzystanie informacji zwrotnej jako elementu rozmowy weryfikującej
 • Zwiększanie szans na realizację celów
 • Inspirowanie podwładnego do poszukiwania rozwiązań i brania odpowiedzialności
 • Tolerancja i otwartość na możliwość popełnienia błędów
 • Deklaracja wsparcia

Docenianie i wyciąganie konsekwencji

 • Model wyciągania konsekwencji bez krytyki, w oparciu o fakty i informację zwrotną
 • Jak skutecznie nie dopuścić do popełniania tych samych błędów?
 • Model konstruktywnego doceniania, nagradzania
 • Jak uniknąć demotywacji podczas doceniania i nagradzania?
 • Znaczenie rozmów ze współpracownikami bazujących na uznaniu, dowartościowaniu, zachęcaniu do działania i rozwijania talentów

Praktyczne zastosowanie coachingu w procesie rozwijania kompetencji pracowników

 • coaching jako narzędzia podnoszenia kompetencji pracownika
 • coaching jako narzędzie zwiększenia efektywności i wpływu na postawę pracownika
 • coaching jako narzędzie zwiększenia motywacji pracownika i zainspirowania go do rozwoju

 Manager w roli coacha

 • zadania managera w procesie coachingu – osobowość coacha
 • Hierarchia podstawowych wartości i przekonań
 • Empatia a zdolność budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami
 • Pozytywne myślenie – główne narzędzie pracy coacha
 • Istota znaczenia poczucia własnej wartości (PWW) w procesie coachingu

Przygotowanie managera do coachingu pracownika i rozmowy z pracownikiem poprzedzającej coaching w tym m.in :

 • Zasady skutecznych coachów
 • Zagrożenia w coachingu
 • Metody zapewniające dobre wyniki w zespole
 • Analiza wyników i postaw pracownika z punktu widzenia określenia przedmiotu/tematu coachingu

Sposób przeprowadzenia rozmowy przed coachingowej z pracownikiem (m.in angażowanie pracownika
w określanie przedmiotu coachingu)

 • Działania które pomogą wykorzystać potencjał pracowników
 • Techniki poznania cech i potencjału pracowników – diagnoza obszarów do rozwoju
  w kontekście planowania coachingu

Przebieg coachingu – trzy etapy przeprowadzenia coachingu

 • Stworzenie niezbędnych warunków i przygotowanie do pracy z coachem
 • Planowanie – określenie celów i sposobu realizacji, wybór metod,
  sposób monitorowania, ocena działań
 • Analiza jakości pracy osoby coachowanej
 • Opracowanie standardu np. karty coachingowej: aspekty merytoryczne,
  znajomość produktu, znajomość procedur, zachowanie itp.
 • Etap wdrażania – jeśli możliwe, uczenie przez własny przykład, wyjaśnienie elementów trudnych
 • Etap oceny skuteczności działań i motywacji do dalszego rozwoju oraz ustalania kolejnych celów
 • Przeprowadzenie rozmowy po cochingowej – istotne elementy

Czas trwania: 2 dni

KOMUNIKACJA MANAGERSKA – KLUCZOWE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI


Zakres merytoryczny szkolenia:

Komunikacja w codziennej współpracy z ludźmi

 • Rola managera w efektywnej komunikacji
 • Po ludzku do ludzi – naturalność w komunikacji
 • Kiedy komunikacja powinna być hierarchiczna, a kiedy nie?
 • Kiedy komunikacja działa motywująco, a kiedy demotywująco
 • Analiza osobistego stylu komunikowania się

Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Znaczenie konstruktywnej informacji zwrotnej z punktu widzenia pracownika i managera
 • Jak powinien być formułowany feedback i czemu może służyć, kiedy i wobec kogo warto go stosować?
 • Główne czynniki stanowiące o dobrym feedbacku:

Profesjonalna rozmowa z pracownikiem o celach, zadaniach i oczekiwaniach

 • Szczególna rola komunikacji niewerbalnej managera
 • Różnica pomiędzy komunikatem „ja” i komunikatem „ty”
 • Jak formułować cele w rozmowie z pracownikiem?
 • Motywujące stawianie celów
 • Jak wyrazić własne oczekiwania, aby pracownik wiedział czego od niego oczekujemy?

Szczególne znaczenie rozmów monitorujących

 • Znaczenie informacji zwrotnej w codziennej współpracy z ludźmi
 • Jak zachęcać do dawania informacji zwrotnej?
 • Feedback bez krytyki w rozmowie monitorującej
 • Wsparcie managera w trakcie realizacji zadań

Rozmowy korygujące – sytuacje problematyczne

 • Jak zachować dystans w sytuacjach trudnych
 • Szczególne znaczenie pozytywnego myślenia
 • Jak zachęcać do zmiany w działaniu? – metoda „hamburgera”
 • Zasada konsensusu w rozmowach o problemach
 • Hierarchiczne i niehierarchiczne prowadzenie rozmowy korygującej
 • Znaczenie feedbacku w rozmowie korygującej

Rozmowa podsumowująca realizację celów i zadań

 • Struktura rozmowy kończącej realizację celów i zadań
 • Uznanie, pochwała i dowartościowanie w rozmowie podsumowującej
 • Jak komunikować osobiste niezadowolenie?
 • Rozmowa typu „żółta kartka” i rozmowa typu „czerwona

Czas trwania: 2 dni

Organizacja i terminy:

AKTUALNE TERMINY AKADEMII MANAGERA:

30.11-01.12.2020 r.  Narzędzia pracy skutecznego Managera – zarządzanie sobą, priorytetyzacja zadań, delegowanie 
12-13.01.2021 r. Budowanie motywacji i zaangażowania w zespole,
Manager w roli coacha
04-05.03.2021 r. Komunikacja managerska – kluczowe rozmowy
z pracownikami
22-23.04.2021 r.  Jak uwolnić potencjał zespołu – rola Managera
20-21.05.2021 r.  Inteligencja emocjonalna w pracy Managera

CENA ZA CAŁY CYKL SZKOLEŃ:

8.750 PLN (+ 23% VAT) za osób
Przy zgłoszeniach grupowych udzielamy indywidualnych rabatów

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, Certyfikat

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

 Dzień IDzień II 
szkolenie09:30 – 11:0009:00 – 11:00 
przerwa kawowa11:00 – 11:1511:00 – 11:15 
szkolenie11:15 – 13:0011:15 – 13:00 
obiad13:00 – 14:0013:00 – 14:00 
szkolenie14:00 – 15:3014:00 – 15:30 
przerwa kawowa15:30 – 15:45  
szkolenie15:45 – 17:00  
122365035

LOKALIZACJA SZKOLEŃ:

Hotel
DeSilva Warszawa Piaseczno
ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno

Cena noclegu w pokoju jednoosobowym wynosi 222 zł netto ze śniadaniem
Cena noclegu w pokoju dwuosobowym wynosi 254 zł netto ze śniadaniem

Na życzenie chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu rezerwacji hotelu.
Noclegi dodatkowo płatne na miejscu w hotelu (nieuwzględnione w cenie szkolenia).

Trenerzy prowadzący:

Günther Mach – przedsiębiorca z 26 letnim doświadczeniem, praktyk biznesu, doradca, ekspert w dziedzinie sprzedaży i zarządzania

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej, doradza zarówno firmom polskim rozwijającym biznes na rynku niemieckim jak i współpracuje z firmami niemieckimi działającymi na rynku polskim. Jest doradcą dla Zarządów jak i szeroko pojętej kadry managerskiej i handlowej.                         

Jak mówią Uczestnicy jego szkoleń, „jest trenerem z powołania”. Życiowy entuzjasta, uruchamiający pokłady optymizmu w ludziach. Inspiruje uczestników do ciągłej pracy nad sobą. Dużą wagę przykłada do ekologicznego systemu pracy, pozwalającego na tworzenie harmonii pomiędzy różnymi obszarami życia prywatnego i zawodowego. W swojej pracy, poświęca wiele uwagi psychologicznym aspektom „życia biznesowego”, z zamysłem budzenia odpowiedzialności za siebie i swoje działania. Szkolenia Gunthera Mach mają duże znaczenie motywacyjne jak i merytoryczne.

Prowadzi szkolenia w języku polskim i niemieckim. W swoje karierze trenerskiej przeprowadził ponad 3500 dni szkoleniowych w kraju i zagranicą.

Kamil Kobus – Trener, Coach, Konsultant

Szkolenia prowadzi od 2004 roku, od 2006 jest dyplomowanym Trenerem Biznesu, a od 2012 – Coachem. Przeprowadza testy osobowości Facet5, którego jest certyfikowanym konsultantem. Specjalizuje się w tematyce sprzedaży i obsługi klientów, wspomaga również managerów w budowaniu i zarządzaniu zespołami, zachęcając ich do wdrażania metod zwinnych (agile) i udrażniania komunikacji.

Ma za sobą tysiące godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta, komunikacji oraz zarządzania ludźmi. Ma doświadczenie zarówno w prowadzeniu prezentacji dla szerokiego audytorium, jak i szkoleń metodami aktywnymi w kilkuosobowych grupach. Szkoli sprzedawców i pracowników innych specjalizacji, a także kadrę kierowniczą małych i dużych przedsiębiorstw. Pracuje w grupach i indywidualnie, ostatnimi czasy jest orędownikiem i praktykiem pracy zdalnej. Najlepiej czuje się w projektach, które wymagają interdyscyplinarności i łączenia różnorodnych działań nakierowanych na osiągnięcie celu

Cezary Paszuk – Trener, Coach, Konsultant

Działalność konsultingową i szkoleniową dla firm i instytucji prowadzi od 1997 roku. Przeprowadził zajęcia dla ok. 15 000 osób. Jego pasją jest identyfikacja problemów i potrzeb szkoleniowych, tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych i ich późniejsza realizacja. Jego interaktywne szkolenia prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem gier i ćwiczeń, poparte są licznymi przykładami i gorąco omawiane w grupach.

Moderował spotkania poświęcone opracowywaniu strategii rozwoju firm. Prowadził wyjątkowe meetingi motywacyjne dla grup liczących od 15 do ponad 300 osób. W ciągu minionych 20 lat przeprowadził zajęcia dla wielu firm i tysięcy uczestników ugruntowując swoje doświadczenie trenera-praktyka.

Certyfikat szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności w obszarze rozwoju kompetencji managerskich.

Posiadamy akredytację „Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych Polskiej Izby Firm szkoleniowych (SUS 2.0) potwierdzoną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.”, a prowadzone przez nas szkolenia, mogą być objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej przez Bazę Usług Rozwojowych

Polecane szkolenia managerskie:

Weź udział w szkoleniu

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu poprzez nasz formularz.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń lub zostaw nam krótkie pytanie za pomocą formularza.